• Featured Video Play Icon

  Debattartikel – Rör inte kunskapskraven om Allemansrätten!

  Jag ser med stor glädje hur fler och fler vågar sig ut i skog och mark. Unga som gamla, tjejer, killar och allt däremellan. Vissa på cykel, andra med kajak. Men de flesta som söker upplevelser i naturen bedömer jag gör det till fots. Men det finns något som berör alla som söker lugnet, äventyret eller kanske motionen som naturen har att erbjuda. Jag pratar såklart om allemansrätten!

  Allemansrättens grunder, “Inte störa, Inte förstöra” är något som har repeterats för mig genom hela min uppväxt. Det började redan i Friluftsfrämjandets initiativ “skogsknyttarna” dit min kära mor släpade med mig en gång i veckan. Det fortsatte sedan upp genom grundskolan för att tyvärr glömmas bort lite i gymnasiet. Det var väl ganska väntat sett till teknikinriktningen. Som aktiv friluftsutövare och medgrundare av Friluftskanalen så är det därför med fasa jag läser skolverkets förslag till regeringen.

  Riskera inte kunskapen om allemansrätten

  Det är nämligen så att skolverket har lagt fram som förslag till regeringen att kunskapskraven kring allemansrätten för årskurs 6 slopas! Detta låter helt befängt i ett land som stoltserar med god utbildning samt ett varmt värnande om naturen. Inte nog med det så föreslås även kunskapen om “kartkunskap och hur man orienterar sig” att slopas i både årskurs 6 och 9.

  Idag ställs det alltså kunskapskrav om allemansrätten för att ens få betyg i årskurs 6 i idrott och hälsa. Det är oerhört viktigt att allemansrätten fortsätter värnas och att alla som rör sig i skog och mark känner till alla rättigheter och skyldigheter man har. Speciellt när allt fler och fler väljer naturen som fritidssysselsättning.

  Jag själv försöker besöka skogen så ofta jag kan. Där ser jag tyvärr allt för ofta personer som saknar kunskap om allemansrätten. En okunskap som riskerar att smitta av sig nedåt i generationerna om kunskapen inte tillförs via garanterade kanaler, till exempel skolan.

  Kunskapskraven styr undervisningen

  Denna rubrik ses antagligen med helt olika ögon beroende på vem som läser den. Den kan antingen kallas för verklighet eller en ren lögn. Skolverket hävdar dock följande i pressmeddelandet kring dessa förändringar.

  Farhågor finns hos vissa remissinstanser, till exempel när det gäller idrott och hälsa, att det som inte står explicit i kunskapskraven heller inte tas upp i undervisningen. Exempel på områden som lyfts är ”att orientera sig”, ”dans” och ”allemansrätten”, som befaras försvinna. Skolverket vill dock betona att centralt innehåll är det obligatoriska innehåll som ska undervisas om och därför föranleder detta ingen specifik åtgärd.

  https://www.skolverket.se/getFile?file=5559

  Men faktum är att flertalet lärare jag har diskuterat ämnet med hävdar raka motsatsen till det skolverket skriver. Dessa lärare styrker rubriken med kommentarer om att både barn och lärare idag är så hårt pressade av en knökfull läroplan att de ämnen som ej berörs av kunskapskrav ofta nedprioriteras sett till planerad tid och resurser. Jag räds därför att utbildningen om allemansrätten i flertalet skolor på sin höjd kommer bestå av en tipspromenad under en friluftsdag.

  Kunskapskraven prioriteras som sagt i planeringen av utbildningen då dessa punkter måste bedömas för att erhålla ett visst betyg. Eller betyg alls för den delen. En möjlig konsekvens av detta förslag skulle då vara att skolorna omfördelar resurser för att barnen i största möjliga mån ska uppnå kraven för betyget E i andra ämnen. Resurser som idag läggs på att eleverna skall uppnå detta inom t.ex allemansrätten kan då alltså komma att flyttas över till områden där det anses mer befogat för att slippa underkänna elever.

  Skolverket har dock gått ut med förtydliganden där dom menar att kunskapskraven ej skall utgöra grunden vid planeringen av undervisningen, utan hela det centrala innehållet skall tas i beaktning. Men dessa önskeförtydliganden tolkar åtminstone jag som en aning verklighetsfrånvända sett till den pressade situation som råder i skolan idag.

  Nedan kan ni läsa ett kort utdrag om vad läroplanen säger om betyg.

  Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

  2.7 Bedömning och betyg – Skolverket

  Vital kunskap för framtida generationer

  Vi svenskar har ett djupt rotat band till naturen. Ett band som sett till vad som händer i världen inte tål att tummas på. Jag anser därför att kunskapen om allemansrätten är något som behöver förankras tidigt hos kommande generationer. Personligen skulle jag önska att dagens föräldrar kunde engagera sig mer i sina barns utbildning. Men det finns ju barn vars föräldrar själva saknar kunskapen, eller intresset. Det blir därför av mycket stor vikt att alla elever som går ut grundskolan bör utbildats till att inneha en god kännerdom om allemansrätten, och i förlängningen vad man kan ge och ta av naturen. Så ansvaret faller ändå på skolan.

  Kunskapen står som tur är fortfarande med i läroplanen i olika former genom grundskolan. Så som grunderna och tillämpning i praktiken. Men utan kunskapskrav fasar jag för att vi tyvärr kommer få se mindre undervisning om allemansrätten i våra skolor framöver. Om detta förslag går igenom förstås. I min mening så finns det andra, mindre relevanta punkter att titta på för att istället säkerställa allemansrättens plats i utbildningen.

  Jag ber därför regeringen att verkligen tänka två gånger på vad denna förändring skulle kunna medföra för konsekvenser i ett samhälle som tyvärr redan idag tar med än vad naturen kan ge. Slopa därför inte kunskapskraven om allemansrätten, ej heller kartkunskap och orientering!