• Sverige ska bli ledande inom hållbart friluftsliv

    Friluftsliv är ett intresse som växer allt snabbare och dess tillväxt verkar inte sakta ned. Men genom att ha ett aktivt friluftsliv påverkar man både natur och miljö. Detta är någonting som turismforskningscentret ETOUR kommer forska kring. Och målet denna forskning är att göra Sverige ledande inom hållbart friluftsliv och idrott.

    Mittuniversitet kommer inom en tid leda ett forskningsprogram vars mål är att göra Sverige till en förebild inom friluftsliv och idrott. Universitet kommer under fyra år utföra ett forskningsprogram med en budget på 56 miljoner kronor. Syftet med denna forskning är att förstå effekterna frilufts och idrott har på natur och miljö. Denna kunskap ska sedan användas för att minska den negativa effekten och göra aktiviteter mer hållbara.

    Under programmets gång kommer man arbeta utifrån sex stycken områden. Man kommer bland annat undersöka transportlösningar, material och ekologiska effekter genom användning av mark och vatten. Dessutom ska man även se över hur beslutsfattning och policys behöver justeras för att göra friluftsliv mer hållbart.

    För att forskningsprojektet ska gå så bra som möjligt kommer Mittunviersitet samarbeta med sex andra universitet och högskolor. Dessa är KTH, Chalmers, Malmö universitet, Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Utöver dessa är även ett antal organisationer och myndigheter knutna till projektet. Bland dessa finner man Naturvårdsverket, Friluftsfrämjandet och Svensk Turistföreningen.

    Omslagsbild: Geran de Klerk. Cabin in the woods. 2016.